Úvod

Ako SZČO v roku 2021 a neskôr na vlastnú s.r.o. od roku 2022 som uskutočnil nasledujúce vybrané verejné obstarávania:

Ako manažér verejného obstarávania, Vám viem zabezpečiť všetky nasledujúce typy/postupy verejných obstarávaní a k nim prislúchajúce úkony:

1) Prípravné trhové konzultácie

2) Prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky

3) Zákazku s nízkou hodnotou s alebo bez použitia EKS
a) podľa § 117 ods. 1 ZVO, t.j. oslovením min. 3 potencionálnych dodávateľov
b) podľa § 117 ods. 6 ZVO, t.j. so zverejnením Výzvy vo Vestníku

4) Podlimitnú zákazku s alebo bez použitia EKS
5) Nadlimitnú zákazku
6) Špeciálne postupy a výnimky zo zákona ako napríklad
a) In-House zákazku
b) Priame rokovacie konanie
c) Postupy podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

Podrobný rozpis jednotlivých úkonov všeobecne aplikovateľné na všetky vyššie uvedené postupy:

Fázy verejného obstarávania

Jednotlivé úkony počas výkonu komplexnej poradenskej činnosti vo verejnom obstarávaní

Prípravná fáza

· konzultácia o predmete zákazky a spôsobe jeho zabezpečenia podľa požiadaviek klienta

· predbežné stanovenie typu zákazky apostupu obstarávania podľa predpokladanej výšky investície (napr. podľa projektu), podielu NFP apod.

· stanovenie predbežného harmonogramu verejného obstarávania aoboznámenie klienta sjednotlivými fázami akrokmi

Opis predmetu zákazky

· Kontrola aschvaľovanie podkladov poskytnutých klientom (projektová dokumentácia, rozpočet, technická špecifikácia apod.) vsúlade so ZVO a Jednotnou príručkou pre Žiadateľov/Prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

· Poskytnutie súčinnosti klientovi, navrhovanie potrebných zmien, zdrojov aodborníkov na získanie kvalitného opisu predmetu zákazky

· Vyhotovenie konečnej verzie Opisu predmetu zákazky – technickej špecifikácie vtabuľkovej podobe (s min. náležitosťami ako požadované parametre, ponúknuté parametre, jednotkové ceny, ceny spolu apod.) pre potreby vyhotovenia cenových ponúk potencionálnymi dodávateľmi vrámci prieskumu trhu ako aj uchádzačmi vsamotnom procese verejného obstarávania

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)

· na základe podkladov poskytnutých klientom

o Pri stavebných prácach – na základe nezávislého rozpočtu potvrdeného projektantom/rozpočtárom vypracujem dokument Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

o Pri tovaroch a službách – na základe technickej špecifikácie poskytnutej klientom vykonám prieskum trhu na určenie PHZ vsúlade so ZVO a Jednotnou príručkou pre Žiadateľov / Prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania / obstarávania

· na základe vzájomnej dohody môžem určiť PHZ zákazky aj iným vhodným spôsobom uvedeným v § 6 ZVO, napr. identifikáciou cenových ponúk na internete. V takomto prípade však tiež zdokumentujem celý proces určenia PHZ avyhotovím všetky potrebné dokumenty azápisnice.

· Na základe určenej PHZ zákazky aTestu bežnej dostupnosti ainých známych okolností askutočností (napr. podiel NFP apod.) navrhnem klientovi postup verejného obstarávania. Po jeho odsúhlasení pristúpim kpríprave podkladov kVO.

Súťažné podklady a Výzva / Oznámenie

· na základe podkladov poskytnutých klientom vypracujem súťažné podklady avšetky potrebné prílohy (vzorové čestné vyhlásenia apod.) vsúlade so ZVO a Jednotnou príručkou pre Žiadateľov / Prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania / obstarávania, okrem návrhu zmluvy, ktorú má povinnosť zabezpečiť klient. Vprípade potreby však viem zabezpečiť návcrh zmluvy aj osobne, vkaždom prípade je však potrebné jej odsúhlasenie klientom.

· vypracovanie návrhu Výzvy na predkladanie ponúk / Oznámenia ovyhlásení verejného obstarávania

· Poskytnutie súčinnosti klientovi, navrhovanie potrebných zmien

· Zabezpečiť vzájomný súlad všetkých podkladov verejného obstarávania bez administratívnych chýb, chýb vpísaní či počítaní apod.

Proces verejného obstarávania

· po odsúhlasení všetkých pokladov klientomelektronické zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk / Oznámenia ovyhlásení verejného obstarávaniado Vestníka verejného obstarávania Slovenskej republiky,

· zverejnenie súťažných podkladov vprofile klienta na stránkach www.uvo.gov.sk

· vypracovanie stanoviska aodpovedí klienta vprípade, že záujemca, resp. uchádzač podá Žiadosť ovysvetlenie podľa § 48 ZVO alebo Žiadosť onápravu podľa § 164 ZVO,

· vprípade ak je potrebné, zabezpečím opravu Súťažných podkladov alebo Výzvy / Oznámenia vsúčinnosti sklientom, projektantom, rozpočtárom alebo inou zodpovednou osobou

· vypracovanie stanoviska pre Úrad pre verejné obstarávanie vsúčinnosti sklientom, vprípade že uchádzač podá námietku podľa § 170 ZVO,

· vypracovanie evidencie záujemcov, ktorí si prevzali súťažné podklady,

· vypracovanie evidencie uchádzačov, ktorí predložili ponuky,

· vypracovanie Čestných vyhlásení pre členov komisie na otváranie avyhodnocovanie ponúk azabezpečenie splnenia povinností podľa § 23 zákona overejnom obstarávaní,

· ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky (pozorovateľ) účasť na otváraní ponúk, organizovanie celého procesu azabezpečenie jeho súladu so ZVO

· vypracovanie „Prezenčnej listiny“ zo zasadnutia komisie na otváranie ponúk,

· vypracovanie Zápisnice zotvárania ponúk,

· poskytnutie súčinnosti a účasť na zasadnutiach odbornej komisie ako člena bez práva vyhodnocovať pri vyhodnocovaní podmienok účasti, posúdení splnenia požiadaviek na predmet zákazky avyhodnotení ponúk odbornou komisiou

· na základe výsledkov vyhodnocovania ponúk odbornou komisiou vypracovanie žiadostí ovysvetlenie ponúk prípadne oznámení ovylúčení uchádzačov/ponúk

· vypracovanie Zápisníc zcelého procesu vyhodnocovania ponúk podľa podkladov od odbornej komisie

· zabezpečenie elektronickej aukcie (ak je to relevantné),

· vypracovanie aodoslanie Oznámenia ovýsledku vyhodnotenia ponúk, prijatia resp. neprijatia ponúk každému uchádzačovi

Vytvorenie ačinnosť odbornej komisie

· Mám právo neprijať návrh klienta na členov odbornej komisie, ak niektorý navrhovaný člen komisie nespĺňa povinné náležitosti podľa § 51 ZVO

· Vyhotovenie menovacieho dekrétu členov komisie na otváranie avyhodnocovanie ponúk po ich konečnom určení klientom aodsúhlasení mnou,

· Na otváraní oboznámim odbornú komisiu sprijatými ponukami, preskúmam možný konflikt záujmov podľa § 23 ZVO avprípade zistenia konfliktu záujmu prijmem potrebné opatrenia

· Poskytujem svoju súčinnosť na každom zasadnutí odbornej komisie, nesmiem však zasiahnuť do vyhodnocovacieho procesu, môžem však upriamiť pozornosť odbornej komisie na náležitosti, ktoré komisia prehliadla, alebo ktoré môžu byť vrozpore so ZVO

· Vprípade zmeny člena odbornej komisie zabezpečím všetku potrebnú dokumentáciu pre nového člena ako aj do spisu zverejného obstarávania

Podpis zmluvy alebo zrušenie VO

· Zabezpečenie všetkých podkladov aposkytnutie súčinnosti klientovi pri podpisovaní zmluvy súspešným uchádzačom

· Vypracovanie aelektronické zaslanie Informácie ovýsledku verejného obstarávania / Oznámenia ovýsledku verejného obstarávania do Vestníka verejného obstarávania Slovenskej republiky,

· Spracovanie podkladov pre zrušenie postupu verejného obstarávania, ak k nemu dôjde v súlade so ZVO,

· Vypracovanie azverejnenie Správy ozákazke azverejnenie ďalších informácií adokumentov požadovaných ZVO na profile Objednávateľa (zápisnice, ponuky apod.)

· ak sa počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania vyskytnú také okolnosti, kvôli ktorým je potrebné zrušiť použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne to oznámim klientovi (alebo naopak) adohodneme sa na ďalšom postupe

Ďalšie povinnosti

· odovzdanie kompletnej dokumentácie za každú zrealizovanú zákazku klientovi.

· administrácia a poskytnutie súčinnosti pri kontrolách verejného obstarávania Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Úradom pre verejné obstarávanie, alebo iným kontrolným orgánom

· Vprípade tzv. eurofondových zákaziek poskytujem súčinnosť ohľadne vykonaného verejného obstarávania klientovi počas celej doby trvania udržateľnosti projektu ato predovšetkým pri následných kontrolách, auditoch apod. zo strany kontrolných orgánov uvedených vZmluve oposkytnutí NFP