Referencie

Ako SZČO v roku 2021 a neskôr na vlastnú s.r.o. od roku 2022 som uskutočnil nasledujúce vybrané verejné obstarávania:

Zadávateľ

Predmet / názov verejného obstarávania

Postup

Obdobie

Ján Hegedűš - STOLÁRSTVO - HEGE

CNC obrábacie centrum pre opracovanie z masívneho dreva a rôznych druhov materiálov: lepené lamelové drevo, preglejka, drevotrieska, MDF (VO3)

Verejná súťaž (nadlimit)

2021

Obec Holiare

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu

Podlimitná zákazka bez eTrhoviska

2021

Obec Šrobárová

Obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne obce Šrobárová (VO2)

Podlimitná zákazka bez eTrhoviska

2021

Obec Vrbová nad Váhom

Environmentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Podlimitná zákazka bez eTrhoviska

2021

Obec Vydrany

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany

Podlimitná zákazka bez eTrhoviska

2021

KN SMART SERVIS, a.s.

Kosenie a polievanie trávnatých plôch, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia na verejných priestranstvách mesta

Bežný postup pre podlimitné zákazky

2022

Mesto Komárno

Rekonštrukcia cesty na Harčáš a vybudovanie príjazdovej komunikácie

Bežný postup pre podlimitné zákazky

2022

Prestavba materskej školy na ul. Lodná v Komárne

Bežný postup pre podlimitné zákazky

2022

Dodávka elektrickej energie pre Mesto Komárno na obdobie 09-12/2022

Verejná súťaž (nadlimit)

2022

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY MŠ MIERU V KOMÁRNE

Bežný postup pre podlimitné zákazky

2022

Obec Lovča

OBSTARANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE ZVÝŠENIE KAPACITY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI LOVČA

Verejná súťaž (nadlimit)

2022

Obec Marcelová

Dobudovanie zberného dvora a výstavba kompostoviska v Obci Marcelová

Bežný postup pre podlimitné zákazky

2022

Nákup strojno–technologického vybavenia – Kompostovisko Marcelová

Bežný postup pre podlimitné zákazky

2022

Obec Nová Ves nad Žitavou

Technické vybavenie - Zberný dvor Nová Ves nad Žitavou

Verejná súťaž (nadlimit)

2022

Obec Sľažany

Obstaranie strojno-technologického vybavenia k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov v obci Sľažany

Verejná súťaž (nadlimit)

2022

Obec Slepčany

Nákup strojno–technologického vybavenia pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Slepčany

Verejná súťaž (nadlimit)

2022

Obec Svodín

Zateplenie telocvične – Obec Svodín

Bežný postup pre podlimitné zákazky

2022

Obec Vydrany

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany - PRK §115 ods. 3 ZVO

PRK §115 ods. 3 ZVO

2022

Výstavba zariadenia na uloženie BRKO v obci Vydrany – strojnotechnologické vybavenie

Zákazka s nízkou hodnotou so zverejnením

2022

Obec Zemianska Olča

Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy (SO 03 - Budova C) - Obec Zemianska Olča

Bežný postup pre podlimitné zákazky

2022

Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ v Zemianskej Olči

Zákazka s nízkou hodnotou so zverejnením

2022

Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Podlimitná zákazka bez eTrhoviska

2022

Jókaiho divadlo v Komárne - Komárom Jókai Színház

Divadelná javisková osvetľovacia technika

Bežný postup pre podlimitné zákazky

2023

KN SMART SERVIS, a.s.

Vozidlá na zber, zvoz a prepravu odpadu

Verejná súťaž (nadlimit)

2023

Mesto Komárno

Dodávka elektrickej energie pre Mesto Komárno na obdobie 03-12/2023 - zazmluvnenie na SPOT

Verejná súťaž (nadlimit)

2023

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov pre Mesto Komárno

Verejná súťaž (nadlimit)

2023

Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov (VO3)

Bežný postup pre podlimitné zákazky

2023

Obec Močenok

Rekonštrukcia dvoch ciest MK Kakava - II. etapa, Močenok

Zákazka s nízkou hodnotou so zverejnením

2023

Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok

Bežný postup pre podlimitné zákazky

2023

Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok "Základná škola-školská jedáleň"

Zákazka s nízkou hodnotou so zverejnením

2023

Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok "Základná škola"

Zákazka s nízkou hodnotou so zverejnením

2023

Obec Salka

Výstavba fotovoltického zariadenia 98,000 kW na výrobu elektrickej energie pre ZŠ s MŠ Lajosa Turczela s VJM Salka

Zákazka s nízkou hodnotou so zverejnením

2023

Obec Sokolce

Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Sokolce "Materská škola"

Zákazka s nízkou hodnotou so zverejnením

2023

Obec Svodín

Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kW na výrobu elektrickej energie pre obec Svodín

Zákazka s nízkou hodnotou so zverejnením

2023

Ako manažér verejného obstarávania som v období 2016 – 2021 uskutočnil nasledujúce verejné obstarávania:

Operačný program

Vykonané verejné obstarávanie

Postup

Obdobie

IROP

MZ SR – Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti

VO na PD + stavebné práce pre obce Dolný Štál a Liptovské Sliače

ZNH (PD)

Podlimit (Práce)

2019

Cyklotrasa - Michal na Ostrove

ZNH

2017

Stavebné úpravy štyroch učební na dvoch ZŠ Mesta Hurbanovo

ZNH

2020

Didaktické pomôcky a laboratórny nábytok do dvoch učební na dvoch ZŠ Mesta Hurbanovo

ZNH

2021

MŠ KREATIVNE CENTRUM - obnova Národnej kultúrnej pamiatky

Podlimit (Práce)

2020

OP KŽP

Zateplenie verejných budov – verejné obstarávania pre obce Trávnik, Jahodná, Bátorove Kosihy, Baka, Čalovec, Čenkovce, Šrobárová, Radvaň nad Dunajom, Čáry, Bátorove Kosihy, Demandice

Podlimit (Práce)

2019

Zateplenie verejných budov – verejné obstarávania pre obce Lipové, Vrbová nad Váhom, Holiare, Vydrany

Podlimity a ZNH (Práce)

2021

Zberné dvory – Babindol, Červený Hrádok, Jelenec, Komjatice, Kuklov, Lovča, Oreské, Veľké Zálužie, Veľký Biel, Vrbovce, Združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište

Nadlimit (Stroje)

2018

Zberné dvory – Bučany, Čabradský Vrbovok, Čáry, Holice, Komjatice, Krivany, Malženice, Moravský Svätý Ján, Mošovce, Nová Bošáca, Nový Tekov, Rúbaň, Slepčany, Sokolce, Šarišské Čierne, Veľký Biel, Vrakúň, Štiavnik, Kamenec pod Vtáčnikom, Brestovec, Jasová, Vyhne, Mad, Slaská

Podlimit (Práce, Stroje)

2017, 2018

Zberné dvory - Čabradský Vrbovok, Malženice, Moravský Svätý Ján, Sokolce, Šrobárová

ZNH (Práce)

2018

Kompostárne – Pribeta, Šrobárová

Podlimit (Stroje)

2019

Kanalizácie – Mužla, Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove

Podlimit (Práce)

2019

Vodozádržné opatrenia -  Bátorove Kosihy, Čalovec

Podlimit (Práce)

2020

OP VaI

Rozvoj MSP + inovácie – Alfa print, s.r.o., ALLOGI s.r.o., APN s.r.o., BAGPRESS, s.r.o., BigBean, s.r.o., Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o., KREATIVA s. r. o., LevoTek s.r.o., Mendas s.r.o., NaminyTrade s.r.o., Octago II s.r.o., PLP, spol. s r.o., PRIFOL, s. r. o., ProWire s.r.o., SPEED LINE, s.r.o., AR SHELVING, s.r.o., VIPET s. r. o., VUP, a.s., TOPSTAV É&A s.r.o., GEMOR Fashion s.r.o., peomi, s. r. o., BlackBerry, s.r.o., A.M.T. Industry s.r.o., SAWIUS s. r. o., ROLTA, s.r.o., MBM-GROUP, a.s., MEDEX SLOVAKIA s.r.o., ProWood Slovakia s.r.o.

Podlimit aj Nadlimit (Tovary)

2017 - 2020

OP ĽZ

Komunitné centrum – Obec Bátorove Kosihy, Materská škola – Obec Cakov

Podlimit (Práce)

2018, 2019

Envirofond

Rôzne zákazky pre obce Mad, Brestovec, Okoč, Zemianska Olča, Dolný Štál, Ňárad, Kajal, Jurová, Kráľovičove Kračany,

ZNH (Práce)

2019

ŠFRB

Nájomné bytové domy – Pribeta, Brestovec, Modrany, Kolárovo, Radvaň nad Dunajom, Sokolce, Vrbová nad Váhom

Podlimit (Práce)

2019-2020

INÉ

Letisko Sliač, a.s. – letecké palivo, komunálna technika

Podlimit a ZNH (Tovary)

2019, 2020

AGRO SLUŽBY PV Čeláre, s.r.o. – linka na výrobu peliet

Podlimit (Tovary)

2020

Európske zoskupenie územnej spolupráce PonsDanubii s ručením obmedzeným - KOMBI – Cross – border integrated bike sharing system

Nadlimit (Tovary)

2020